Terminologija

V okviru dejavnosti Eurydice Slovenija so nastali tudi:

Slovensko-angleški pojmovnik izrazov s področja vzgoje in izobraževanja
, ki vsebuje predloge, kako prevajati slovensko izobraževalno terminologijo v angleščino

Zbirka kratic in okrajšav s področja vzgoje, izobraževanja
in sorodnih področjih. Kratice in okrajšave spadajo (skupaj s formulami in simboli) med tim. krajšave:

  • kratice so bolj ali manj ustaljene okrnjene besede ali besedne zveze, navadno prav do začetnih črk ali zlogov teh besed (npr. CŠOD - Center šolskih in obšolskih dejavnosti);
  • okrajšave so okrajšano zapisane besede ali besedne zveze: znamenje okrajšanosti je pika (npr. mag. medij. in kom. štud. -  magister medijskih in komunikacijskih študijev oz. magistrica medijskih in komunikacijskih študijev);
  • v tej zbirki so slovenske ter tuje kratice in okrajšave (več kot 4.000 jih je - razvrščene so v 21 skupin), ki se pojavljajo v slovenskih besedilih s področja vzgoje in izobraževanja, pa tudi sorodnih področij.